• دفتر ساری: 01133315129 - دفتر تهران: 02188781053

پنل کاربری آواتل

235.000 تومان/ سالانه

  • ارسال از روی نقشه
  • ارسال به شماره موبایل و ثابت
  • آوامیکس

پنل نمایندگی آواتل

1.200.000 تومان/ سالانه

  • ایجاد بی نهایت پنل کاربری
  • ایجاد بی نهایت پنل نماینندگی
  • تعیین قیمت توسط شما
در پنل نمایندگی هزینه فعالسازی کاربری 35000 تومان و هزینه فعالسازی زیرنمایندگی 300،000 تومان میباشد.